Fara

Prezentace farnosti Dobrš

Doložená první písemná zmínka o Dobrši je z 2.pol. 14.století – (r.1352). Dle pověsti však již kolem r.1012 – 1037 kníže Oldřich, když lovil ve zdejších lesích, byl napaden divokým kancem. Tehdy mu zachránil život mlýnský chasník Kocík a on mu z vděčnosti daroval místní tvrz v Dobrši.

Objekt fary

Dobršské sídliště zasahuje svými počátky do ranného středověku. O tom svědčí 2 románské kostely v mimořádně terénně pozoruhodné situaci. Tyto kostely jsou datovány pro svou formu do počátku 13. století. Lokalizace obou kostelů a tvrze zatím nelze spolehlivě vysvětlit, je velmi nezvyklá. Roku 1377 Přibík z Dobrše zvaný Kocík ustanovil ke kostelu faráře, při čemž již v r.1350 je ve farní kronice zapsáno, že kostel Zvěstování P. Marii byl farním. Mezi významné osobnosti, jež působili v dobršské farnosti, lze zařadit i kněze Ondřeje Jakuba Františeka de Waldta, který na začátku června 1708 ze Skočic do svého nového působiště přestěhoval. Za více jak čtyřicetdva let svého kněžského poslaní v Dobrši zde zanechal nezapomenutelný duchovní i kulturní otisk. V r. 1997 farnost uspořádala k 250.výročí od jeho narození odborné sympózium a odhalila jeho pomník. I aktivita farnosti, vyvíjená při záchraně památek, se z velké části týká i zachování jeho odkazu. Farnost v posledních deseti letech tak za podpory státu a regionálních orgánu zachránila vzácné památky z odkazu našich předků. Jen namátkou jmenujme gotickou zázračnou sochu Madony, renesanční epitaf, nástěnné malby. Opravena byla kaple Božího hrobu s novou instalací sochy Zmrtvýchvstání Krista, v nedávné době také exteriér samotné farní budovy. Farnost vyvíjí i osvětově kulturní činnost. Jedná se např. o opakovaně pořádaná setkání , křesťanské plesy, setkání se skauty a vozíčkáři a v neposlední řadě mezi tyto aktivity lze zařadit i nedávné vydání publikace O.J.de Waldt a jeho doba. Velkou podporu a zároveň porozumění nacházely tyto činnosti u v roce 2008 zemřelého duchovního správce P. Martina F. Vícha, který v Dobrši působil bez několika mála měsíců již plných 43 let. Jeho nástupce P. Jan Janoušek, který má kromě Dobrše ve správě další čtyři farnosti, započal v roce 2012 generální opravu krovu a střechy hlavního dobršského kostela.

funkční e-mail: rkf.dobrs@centrum.cz