Historie sdružení

PREAMBULE 

Sdružení pro obnovu Dobrše (dále jen Sdružení) je dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je osvětová a kulturní činnost ve vztahu k Dobrši jako zcela vyjímečné vesnické lokalitě, získávání finančních prostředků na projekty, odborné posudky a související dokumentaci pro obnovu, provoz, opravy a údržbu areálu zámku a tvrze v Dobrši, ostatních kulturních památek i jiných staveb a prostorů v obci a jejím intravilánu se nacházejících.  základní myšlenkou provozování a využití areálu je obnovení jeho společenské funkce a propojení jeho jednotlivých částí s cílem vytvořit prostor pro soužití  lidí různých zájmů, věku, vzdělání i přesvědčení  se zaměřením na uměleckou činnost, setkávání, výuku, poznávání, společnou zábavu a alternativní kulturu.  Tento program se bude uskutečňovat ve smyslu  vládního Programu  záchrany architektonického dědictví, s důrazem na autenticitu a nezaměnitelný kontext objektů zároveň s hledáním nového aktuálního využití areálu zámku a jeho okolí.

I. SÍDLO

Sídlem sdružení je Dobrš. Adresa   sdružení je Dobrš č.p.1, 384 73 Stachy. Kancelář je zřízena i v Praze, Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4, tel. 02/41433563

II. ČINNOST 

Činnost sdružení je zaměřena v souladu s preambulí na zajišťování dokumentace, odborných posudků a dobrozdání pro udržování historicky cenných objektů stejně tak, jako veškeré dokumentace nutné k zajištění finančních prostředků k záchraně, obnově  či opravě objektů v soukromém nebo obecním vlastnictví. Za tímto účelem shromažďuje finanční prostředky a vykonává osvětu a propagaci. Tato činnost má za cíl naplnění myšlenky využití historického prostředí, jeho záchrany prostřednictvím nového adekvátního obsahu se soudobými prvky. svůj záměr a časový rozvrh probíhajících činností Sdružení  sděluje veřejnosti prostřednictvím letáčků, plakátů,sdělovacích prostředků apod. Sdružení zejména: pořádá kulturní a společenské akce, sympózia, školení, kursy včetně programů pro hendikepované, organizuje výuku, soutěže a práce spojené s obnovou (rehabilitací) obce, a to nejen místního významu, na nichž vyzdvihuje a osvětluje myšlenku obnovy funkce areálu zámku a vztahu k jeho okolí, vzájemné propojení a doplňování se jednotlivých prvků včetně širších prvků  krajinotvorných. sdružení pořádá v souladu s obecně závaznými předpisy sbírky, obrací se na předpokládané dárce z řad fyzických i právnických osob stejně tak jako na státní orgány, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání finančních prostředků, které ukládá na k tomu zvlášť zřízeném účtu.  Dále získává finanční prostředky z členských příspěvků. s takto pořízenými  prostředky hospodaří s péčí v duchu obecně závazných právních předpisů.